Числа 28: 28

хлебният им принос на пшеница брашно, смесено с масло, три десети от [ефа] за всеки бик, две десети от [ефа] за овен,

на пътя. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.