Температура дегенерацията

дегенерация температура - температурата, под която газ проявява квантови ефекти, свързани с идентичността на частиците (принцип идентичност вж.). За Bose газ изроденост температура ти равна на температурата, под която има Bose - кондензация Einstein, настъпва Ферми-газ фазов преход и Tg = EF / к, където EF - максимална енергия на частиците при Т = 0 (енергията на Ферми) k - константа Болцман.

Велик енциклопедичен речник. 2000.